top of page

360 KOÇLUK

Ölçek360 Ölçümleri ve Kullanım Esasları

ÖLÇEK360 Modeli ölçümlerini kişisel rehberlik, eğitsel-akademik rehberlik ve mesleki rehberlik alanlarında gerçekleştirmektedir. Ölçme araçları kullanım amacına uygun olarak tanımlamaları bulunmuştur. Ölçme araçlarına yönelik çıktılar bireyin güçlü yanlarını, sosyal ilişkilerini, uyumunu, gelişimsel düzeyini, çalışma alışkanlıklarını, problemlilik düzeyini ve kaynaklarının neler olabileceği hususunda bizlere nesnel bilgiler sunacaktır. Bu bilgiler öğrencinin kendini tanımasına katkı sağlarken, olumsuz bir özellikle etiketleme yaşamadan var olan problemlerin çözümüne yönelik öneriler sunacaktır. Öğretmenlere öğrencilerin yaşadığı problemlerin genel belirtileri ışığında yaklaşım modelini ve çözüm stratejileri hakkında bilgi verecektir.

Psikolojik danışmanlara ÖLÇEK360 sisteminden öğrenciler hakkında nesnel bilgi edinerek danışma yapabilecek, gerekli gördüğünde sevk işleminde bulunabilecek, müşavirlik hizmetleri açısından çok yönlü bir yardım sürecini yönetecektir. Veliler çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerini hakkında bilgi sahibi olacak, aile içi iletişimi sağlamak ve problemlilik durumunu azaltmak için edinilmesi gereken tutum ve davranışlarını neler olduğunu öğrenme fırsatı bulacaktır. Okul yöneticileri öğrenciler hakkında bilgi sahibi olabilecek, okul ikliminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek, yönetsel sorumlulukları sağlamak ve kontrol etme açısından faydalanacaklardır. ÖLÇEK360 Modeli gelişimsel özellikleri göz önünde bulunduran kapsamlı bir yapı içinde eğitim tüm paydaşlarına gerekli bilgiyi, uygun bir şekilde, sorun çözmeye yönelik öneriler getirerek sunmaktadır.

Kısaca ölçümler sonucu verilen tablo da tüm paydaşlar açısından muhtemel çıktıların tanımlaması ve genel çerçevesi verilmektedir. Kullanıcıların kendi sorumluluk ve ilgi alanlarına yönelik olarak öğrencinin rehberlik bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin nasıl ve nerede ne kadar kullanılabileceğine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı bu ölçüm boyutları tabloları ayrıca daha sonraki çalışmalara da esas olacaktır.

ölçek1.png

360 KOÇLUK

Ölçüm Başlıkları

Kişisel - Sosyal Rehberlik

Öz-Saygı

Öz-Farkındalılık

Öz-Yetkinlik

Denetim Odağı

Yükleme Stili

Karar verme

Amaç Belirleme

Planlama

Öfke Yönetimi

Çatışma Çözme

Stres Yönetimi

Sosyal Beceri

Farklılıkları Yönetme

Sorumlu Davranma

Depresyon

Korku

Hiperaktivite Ve Dikkat Eksikliği

Beden İmgesi

Cinsiyet Rolleri

Sosyal Çekingenlik

Akran Zorbalığı

İnternet- Teknoloji Bağımlılığı

Anne-Baba Tutumu

Eğitsel - Akademik Rehberlik

Akademik Öz Yeterlik

Öz Düzenleme

Zaman Yönetimi

Çalışma Davranışları

Öğrenme Motivasyonu

Akademik Erteleme

Sınav Kaygısı

Okul Terki

Eğit. ve Sosyal Destek

Algısı

Sınıf Yönetimi

Okul Memnuniyet

Meslek - Kariyer Rehberliği

Yetenek Belirleme

Mesleki Hazır Bulunuşluk

Mesleki İlgi

Mesleki Değerler

Kariyer Engelleri

Kariyer Kararsızlık

bottom of page